Apel CNMNRS şi liderii şi părinţii din Serbia de rasarit

Apel CNMNRS şi liderii şi părinţii din Serbia de rasarit

Mesajde vioreldolha pe Mar Aug 06, 2013 9:19 am

Apel către CNMNRS şi liderii şi părinţii copiilor din Serbia de răsărit care doresc cu adevărat să înceapă de la 1 septembrie sau 15 septembrie cel târziu ore de limba română în şcoli
Dragi prieteni,
Nu este deloc târziu să înceapă orele de limba română.
Trebuie însă acum să vă daţi mâinile în jurul CNMNRS şi să îi recomandaţi câteva persoane din fiecare şcoală din Serbia de răsărit pe care să le numească sau recomande (după lege) în fiecare şcoală sau comună în care s-a făcut anchetă în martie sau s-au depus cereri de limbă română mai târziu sau se depun chiar acum.
Veţi vedea mai jos că trebuie recomandate persoane cu nume, adresă, telefon pentru funcţiile următoare în fiecare şcoală şi comună:
a)предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе în persoana domnului/doamnei.......................
b)propune о предложеним кандидатима за чланове управног, односно школског одбора – представницима јединице локалне самоуправе în persoana domnului/doamnei .......................................
-Solicităm conducerii şcolii conform Члан 66. iz Закон o Основама Система Образовања и Васпитања (,,Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.”) să înfiinţeze o echipă pentru realizarea sarcinii specifice de introducere a limbii române cu elemente de cultură naţională. Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia îi propune în această echipă şi pe următorii:
c)-profesor din şcoală ...........................................................tel,........................................, adresă............................................
d)-părintele ............................................. tel,........................................, adresă............................................
e)expert de la următoarea asociaţie culturală română din Serbia .............. ........... ..... ......... ...... ..tel,............................., adresă....................................................
f) În cazul că nu se prezintă nimeni cu maxima calificare se poate angaja cineva pe perioadă determinată. Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia îl recomandă pe domnul/doamna profesor ..... ....... .... ..... ......... tel,...................., adresă....................................de la şcoala .......................care are calificare pedagogică şi care are cunoştinţe elementare de limbă română care vor fi testate conform legii la o universitate din Serbia de o comisie pe care CNMNRS o va cere să fie constituită în timp util.

CEI DIN SERBIA DE RĂSĂRIT TREBUIE SĂ RECOMANDAŢI CNMNRS ACESTE PERSOANE CU DATELOR LOR DE CONTACT
C
CNMNRS TREBUIE SĂ TRIMITĂ ADRESELE DE MAI JOS ÎN FIECARE COMUNĂ ŞI ŞCOALĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:
-prima adresă în fiecare comună şi şcoală din okrugurile Bor şi Zajecear în care au fost făcute anchete
-a doua adresă în comune şi şcoli din okrugurile Branicevo, Pomoravski şi Podunavski în care s-au depus şi se depun cereri fără anchetă (această a doua adresă este diferită de prima doar în primul alineat şi în ultimul –fiindcă are în plus punctul i) care cere să se facă anchetă conform legii până în 15 septembrie

Dragi prieteni,
Vă rog pe care doriţi să traduceţi adresele de mai jos şi să mi le trimiteţi traduse. Multe, multe sunt deja în limba sârbă fiindcă le-am luat din legile sârbe. Doar unele paragrafe nu le-am putut traduce! Este nevoie de un astfel de document al CNMNRS către şcoli şi comune care până acum nu au avut contact cu CNMNRS.
PS Unii cer de la toţi limba română, numai de la Consiliul Românilor din Serbia nu cer!
Poate nu au ştiut cui să ceară! Acum ştiu! Dacă nu cer cui trebuie înseamnă că nu vor să primească!
Problema sinonimiei valah-român este adevărată dar este altă treabă.
Nu mai este timp de polemică!
Şcoala începe la 1 septembrie!
După ce se cere limbă română de la Consiliul Românilor acum la început de august, abia după asta trebuie continuată polemica sinonimiei! Abia după ce i se pun CNMNRS-ului la îndemână datele şi persoanele din teritoriu, abia după aceea i se poate imputa eventual CNMNRS-ului vreo inactivitate vinovată! Sunt sigur însă că CNMNRS va acţiona după lege.

CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE DIN SERBIA
(ANTET, adresă ......................................................................telefon..................................)
Br.........................................

Către Consiliul Local al Comunei.......................................................iz okrug Bor/Zajecear
Către Comitetul de Conducere al Şcolii ........................................................... iz okrug Bor/Zajecear

Vă informăm că în urma anchetei oficiale desfăşurate în luna martie în cumuna şi şcoala dumneavoastră există elevi ai căror părinţi au optat pentru studierea din 1 septembrie a rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture în conformitate cu Clan 13 din Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009).
În aceste condiţii conducerea comunei şi conducerea şcolii va trebui să colaboreze cu Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia (vezi Clan 19 din Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) ,,Savet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti službene upotrebe jezika, obrazovanja, informisanja na jeziku nacionalne manjine i kulture, ucestvuje u procesu odlucivanja ili odlucuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove iz ovih oblasti. Organi države, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave, prilikom odlucivanja o pitanjima iz stava 7. ovog clana, zatražice mišljenje saveta. Savet se može obratiti organima vlasti iz stava 8. ovog clana u vezi sa svim pitanjima koja uticu na prava i položaj nacionalne manjine. Deo ovlašcenja iz oblasti pomenutih u stavu 7. ovog clana može se poveriti savetima, a država ce obezbediti finansijska sredstva potrebna za vršenje ovih nadležnosti.” i Члан 25-28 iz Закон o Националним Саветима Националних Мањина III. Надлежности Националног Савета ,,Однос са републичким органима Члан 25. Национални савет може поднети Народној скупштини, Влади и другим државним органима и посебним организацијама предлоге, иницијативе и мишљења о питањима из своје надлежности. Пре разматрања и одлучивања о питањима из области из члана 2. овог закона, органи из става 1. овог члана затражиће мишљење националних савета. Поступак прибављања мишљења уредиће се пословницима органа из става 1. овог члана. Национални савет може поднети иницијативу Влади за укидање, односно поништење прописа државних органа и посебних организација, који нису у складу са одредбама овог закона и других закона и прописа који се односе на националне мањине. Однос са органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе. Члан 26. Национални савети дају предлоге, иницијативе и мишљења о питањима која се односе на положај националних мањина и на очување посебности националних мањина органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе. Органи аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, обавезни су да размотре предлоге, иницијативе и мишљења националних савета и да предузму одговарајуће мере. У поступку доношења општих аката из области које су наведене у члану 2. овог закона, органи аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, затражиће мишљење националних савета. Поступак прибављања мишљења уредиће се пословницима органа из става 1. овог члана. V. Међународна и Регионална Сарадња Члан 27. Национални савет, у складу са законом, сарађује са међународним и регионалним организацијама, са државним органима, организацијама и установама у матичним државама, као и са националним саветима или сличним телима националних мањина у другим државама. Представници националног савета учествују у преговорима или се консултују поводом преговора о закључивању билатералних споразума са матичним државама, у делу који се непосредно односи на права националних мањина. Представници националних савета учествују у раду мешовитих међудржавних тела чији је задатак да надзиру спровођење билатералних међудржавних споразума о заштити права одређене националне мањине. Члан 28. Представници националних мањина, преко Савета Републике Србије за националне мањине, учествују у поступку закључивања, односно приступања, међународним или регионалним споразумима који се односе на положај и заштиту права националних мањина.
Având în vedere:
A.Члан 10 i 12 iz Закон o Националним Саветима Националних Мањина (,,Члан 10 Национални савет, у складу са законом и својим статутом, преко својих органа самостално: 7) предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе; 9) иницира доношење и прати спровођење закона и других прописа из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма; 14) заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у вези са свим питањима која су непосредно повезана са положајем, идентитетом и правима националне мањине; Члан 12. У установама предшколског васпитања и образовања, и основног и средњег образовања и васпитања чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у којима се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине, или у којима се изучава говор, језик или култура националне мањине као посебан наставни предмет, национални савет: 1) даје мишљење о предложеним кандидатима за чланове управног, односно школског одбора – представницима јединице локалне самоуправе; 3) даје мишљење о кандидату за директора установе из става 1. тачка 1) овог члана; 4) даје мишљење у поступку разрешења директора и чланова органа управљања у установама из става 1. тач. 1) и 2) овог члана; 5) даје претходну сагласност за избор директора установа из става 1. тачка 2) овог члана.”
B. Iz Закон o Основама Система Образовања и Васпитања: Члан 41 (Аутономија установе), 53 (Орган управљања у школи јесте школски одбор), 54, 58 (савет родитеља и представници националне мањине, односно етничке групене), Члан 66. (Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.), Члан 74. 4) (Наставни програм... програма предмета од значаја за националну), Члан 80. (Предшколски, школски и програм васпитног рада припремају одговарајући стручни органи установе. О предлогу програма из става 1. овог члана установа прибавља мишљења савета родитеља, а школа и од ученичког парламента), Члан 89. (Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом, до 15 септембра.), Члан 120. (Услови за пријем у радни однос), Члан 132. (Радни однос на одређено време) 3) до избора кандидата – када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове – до завршетка школске године; şi Члан 135. (Уговор о извођењу наставе) i Capitolul X. Финансирање Делатности Установа Чији Је Оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и Јединица Локалне Самоуправе;
C. Pravilnik o Vrsti Stručne Spreme Nastavnika i Stručnih Saradnika u Osnovnoj Školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 i 3/2010) i Pravilnik o Vrsti Stručne Spreme Nastavnika Koji Izvode Obrazovno-Vaspitni Rad Iz Izbornih Programa u Osnovnoj Školi ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 27/87 i 1/89 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008 - ispr., 4/2009 i 3/2010) (k) Rumunski Jezik Sa Elementima Nacionalne Kulture: a) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja: - profesor razredne nastave; - nastavnik razredne nastave; - profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom; - profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost или uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu; b) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja: - profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost или uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu;)
D. Clan 14 iz Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) (pregătirea profesorilor )
E. Savet Evrope je 11 juna 2013 (,,Srpske vlasti su obavestile Komitet eksperata u prvom izveštaju da poštoje brojni slučajevi u kojima je manjinski jezik uveden za veoma mali broj učenika (2 na primer). Komitet eksperata zbog ovoga urgira kod srpskih vlasti da aktivnije informišu učenike i njihove roditelje o mogućnosti da se osnuju razredi i sa manje od 15 učenika u kojima bi se proučavao manjinski jezik, kao i da ih ohrabruju da ovo iskoriste.”)
Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia vă comunică:
a) предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе în persoana domnului/doamnei ........................................ tel,........................................, adresă.............................................
b) propune о предложеним кандидатима за чланове управног, односно школског одбора – представницима јединице локалне самоуправе în persoana domnului/doamnei ........................................ tel,........................................, adresă.............................................
c)Solicităm conducerii şcolii conform Члан 66. iz Закон o Основама Система Образовања и Васпитања (,,Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.”) să înfiinţeze o echipă pentru realizarea sarcinii specifice de introducere a limbii române cu elemente de cultură naţională. Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia îi propune în această echipă şi pe următorii:
-profesor din şcoală ...........................................................tel,........................................, adresă............................................
-părintele ............................................. tel,........................................, adresă............................................
-expert de la următoarea asociaţie culturală română din Serbia .............. ........... ..... ......... ...... .... .... ... ... ... .... .... ...... ..... ..... ... ........ tel,........................................., adresă...............................................................................................
d)Solicităm conducerii şcolii să înceapă concursul pentru ocuparea postului cadrului didactic care va preda Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture de la 1 septembrie 2013. Amintim că legea prevede următoarele posibilităţi:
- profesor razredne nastave;
- nastavnik razredne nastave;
- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom;
- profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost или uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu;
În cazul că nu se prezintă nimeni cu maxima calificare se poate angaja cineva pe perioadă determinată. Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia îl recomandă pe domnul/doamna profesor ..... ....... ..... .......... ....... ......... ........ ........ ..... ..... ......... tel,........................................., adresă..........................................................................................de la şcoala ................................................................................care are calificare pedagogică şi care are cunoştinţe elementare de limbă română care vor fi testate conform legii la o universitate din Serbia de o comisie pe care CNMNRS o va cere să fie constituită în timp util. (Vezi iz Закон о основама система образовања и васпитања Члан 132. (Радни однос на одређено време) 3) до избора кандидата – када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове – до завршетка школске године; şi Члан 135. (Уговор о извођењу наставе) i Clan 14 iz Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. Glasnik RS", Br. 72/2009).
e)Solicităm ca orele de Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture să fie programate în orarul şcolii de la 1 septembrie sau cel târziu de la 15 septembrie de la ora 12 sau cel târziu de la ora 13 (după ultima oră de curs a claselor) şi solicităm să ne comunicaţi acest orar nouă şi reprezentanţilor noştri din comună şi şcoală.
f)Vă rugăm să solicitaţi autorităţii locale să suplimenteze finanţarea pentru şcoală pentru acoperirea chltuielilor cu salariul pe anul şcolar 2013/2014 al profesorului care va preda Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture în conformitate cu Capitolul X. Финансирање Делатности Установа Чији Је Оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина И Јединица Локалне Самоуправе iz Закон О Основама Система Образовања и Васпитања.
g) În conformitate cu Clan 13 iz Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina i Raport Savet Evrope je 11 juna 2013 (,,Srpske vlasti su obavestile Komitet eksperata u prvom izveštaju da poštoje brojni slučajevi u kojima je manjinski jezik uveden za veoma mali broj učenika (2 na primer). Komitet eksperata zbog ovoga urgira kod srpskih vlasti da aktivnije informišu učenike i njihove roditelje o mogućnosti da se osnuju razredi i sa manje od 15 učenika u kojima bi se proučavao manjinski jezik, kao i da ih ohrabruju da ovo iskoriste.”) vă solicităm să constituiţi grupă de studiu pentru Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture şi cu un număr mai mic de 15 elevi.
h)Vă rugăm să solicitaţi în timp util un număr corespunzător de abecedare de limba română tipărite şi aprobate în Serbia.
În numele Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia,
Preşedinte,
........................................................
..................................................................................(ştampilă şi semnătură .. )
CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE DIN SERBIA
(ANTET, adresă ......................................................................telefon..................................)
Br.........................................

Către Consiliul Local al Comunei.......................................................iz okrug Branicevo/ Pomoravski/ Podunavski
Către Comitetul de Conducere al Şcolii ........................................................... iz okrug Branicevo/ Pomoravski/ Podunavski

Vă informăm că în în conformitate cu Clan 13 din Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009). în comuna şi şcoala Dumneavoastră există înregistrate la şcoală cereri de la părinţi care au optat pentru studierea de către copiii lor din 1 septembrie a rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture.
În aceste condiţii conducerea comunei şi conducerea şcolii va trebui să colaboreze cu Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia (vezi Clan 19 din Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) ,,Savet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti službene upotrebe jezika, obrazovanja, informisanja na jeziku nacionalne manjine i kulture, ucestvuje u procesu odlucivanja ili odlucuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove iz ovih oblasti. Organi države, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave, prilikom odlucivanja o pitanjima iz stava 7. ovog clana, zatražice mišljenje saveta. Savet se može obratiti organima vlasti iz stava 8. ovog clana u vezi sa svim pitanjima koja uticu na prava i položaj nacionalne manjine. Deo ovlašcenja iz oblasti pomenutih u stavu 7. ovog clana može se poveriti savetima, a država ce obezbediti finansijska sredstva potrebna za vršenje ovih nadležnosti.” i Члан 25-28 iz Закон o Националним Саветима Националних Мањина III. Надлежности Националног Савета ,,Однос са републичким органима Члан 25. Национални савет може поднети Народној скупштини, Влади и другим државним органима и посебним организацијама предлоге, иницијативе и мишљења о питањима из своје надлежности. Пре разматрања и одлучивања о питањима из области из члана 2. овог закона, органи из става 1. овог члана затражиће мишљење националних савета. Поступак прибављања мишљења уредиће се пословницима органа из става 1. овог члана. Национални савет може поднети иницијативу Влади за укидање, односно поништење прописа државних органа и посебних организација, који нису у складу са одредбама овог закона и других закона и прописа који се односе на националне мањине. Однос са органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе. Члан 26. Национални савети дају предлоге, иницијативе и мишљења о питањима која се односе на положај националних мањина и на очување посебности националних мањина органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе. Органи аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, обавезни су да размотре предлоге, иницијативе и мишљења националних савета и да предузму одговарајуће мере. У поступку доношења општих аката из области које су наведене у члану 2. овог закона, органи аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, затражиће мишљење националних савета. Поступак прибављања мишљења уредиће се пословницима органа из става 1. овог члана. V. Међународна и Регионална Сарадња Члан 27. Национални савет, у складу са законом, сарађује са међународним и регионалним организацијама, са државним органима, организацијама и установама у матичним државама, као и са националним саветима или сличним телима националних мањина у другим државама. Представници националног савета учествују у преговорима или се консултују поводом преговора о закључивању билатералних споразума са матичним државама, у делу који се непосредно односи на права националних мањина. Представници националних савета учествују у раду мешовитих међудржавних тела чији је задатак да надзиру спровођење билатералних међудржавних споразума о заштити права одређене националне мањине. Члан 28. Представници националних мањина, преко Савета Републике Србије за националне мањине, учествују у поступку закључивања, односно приступања, међународним или регионалним споразумима који се односе на положај и заштиту права националних мањина.
Având în vedere:
A.Члан 10 i 12 iz Закон o Националним Саветима Националних Мањина (,,Члан 10 Национални савет, у складу са законом и својим статутом, преко својих органа самостално: 7) предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе; 9) иницира доношење и прати спровођење закона и других прописа из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма; 14) заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у вези са свим питањима која су непосредно повезана са положајем, идентитетом и правима националне мањине; Члан 12. У установама предшколског васпитања и образовања, и основног и средњег образовања и васпитања чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у којима се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине, или у којима се изучава говор, језик или култура националне мањине као посебан наставни предмет, национални савет: 1) даје мишљење о предложеним кандидатима за чланове управног, односно школског одбора – представницима јединице локалне самоуправе; 3) даје мишљење о кандидату за директора установе из става 1. тачка 1) овог члана; 4) даје мишљење у поступку разрешења директора и чланова органа управљања у установама из става 1. тач. 1) и 2) овог члана; 5) даје претходну сагласност за избор директора установа из става 1. тачка 2) овог члана.”
B. Iz Закон o Основама Система Образовања и Васпитања: Члан 41 (Аутономија установе), 53 (Орган управљања у школи јесте школски одбор), 54, 58 (савет родитеља и представници националне мањине, односно етничке групене), Члан 66. (Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.), Члан 74. 4) (Наставни програм... програма предмета од значаја за националну), Члан 80. (Предшколски, школски и програм васпитног рада припремају одговарајући стручни органи установе. О предлогу програма из става 1. овог члана установа прибавља мишљења савета родитеља, а школа и од ученичког парламента), Члан 89. (Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом, до 15 септембра.), Члан 120. (Услови за пријем у радни однос), Члан 132. (Радни однос на одређено време) 3) до избора кандидата – када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове – до завршетка школске године; şi Члан 135. (Уговор о извођењу наставе) i Capitolul X. Финансирање Делатности Установа Чији Је Оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и Јединица Локалне Самоуправе;
C. Pravilnik o Vrsti Stručne Spreme Nastavnika i Stručnih Saradnika u Osnovnoj Školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 i 3/2010) i Pravilnik o Vrsti Stručne Spreme Nastavnika Koji Izvode Obrazovno-Vaspitni Rad Iz Izbornih Programa u Osnovnoj Školi ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 27/87 i 1/89 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008 - ispr., 4/2009 i 3/2010) (k) Rumunski Jezik Sa Elementima Nacionalne Kulture: a) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja: - profesor razredne nastave; - nastavnik razredne nastave; - profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom; - profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost или uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu; b) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja: - profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost или uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu;)
D. Clan 14 iz Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) (pregătirea profesorilor )
E. Savet Evrope je 11 juna 2013 (,,Srpske vlasti su obavestile Komitet eksperata u prvom izveštaju da poštoje brojni slučajevi u kojima je manjinski jezik uveden za veoma mali broj učenika (2 na primer). Komitet eksperata zbog ovoga urgira kod srpskih vlasti da aktivnije informišu učenike i njihove roditelje o mogućnosti da se osnuju razredi i sa manje od 15 učenika u kojima bi se proučavao manjinski jezik, kao i da ih ohrabruju da ovo iskoriste.”)
Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia vă comunică:
a) предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе în persoana domnului/doamnei ........................................ tel,........................................, adresă.............................................
b) propune о предложеним кандидатима за чланове управног, односно школског одбора – представницима јединице локалне самоуправе în persoana domnului/doamnei ........................................ tel,........................................, adresă.............................................
c)Solicităm conducerii şcolii conform Члан 66. iz Закон o Основама Система Образовања и Васпитања (,,Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.”) să înfiinţeze o echipă pentru realizarea sarcinii specifice de introducere a limbii române cu elemente de cultură naţională. Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia îi propune în această echipă şi pe următorii:
-profesor din şcoală ...........................................................tel,........................................, adresă............................................
-părintele ............................................. tel,........................................, adresă............................................
-expert de la următoarea asociaţie culturală română din Serbia .............. ........... ..... ......... ...... .... .... ... ... ... .... .... ...... ..... ..... ... ........ tel,........................................., adresă...............................................................................................
d)Solicităm conducerii şcolii să înceapă concursul pentru ocuparea postului cadrului didactic care va preda Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture de la 1 septembrie 2013. Amintim că legea prevede următoarele posibilităţi:
- profesor razredne nastave;
- nastavnik razredne nastave;
- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom;
- profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost или uz uslov da mu je znanje rumunski jezika provereno na fakultetu;
În cazul că nu se prezintă nimeni cu maxima calificare se poate angaja cineva pe perioadă determinată. Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia îl recomandă pe domnul/doamna profesor ..... ....... ..... .......... ....... ......... ........ ........ ..... ..... ......... tel,........................................., adresă..........................................................................................de la şcoala ................................................................................care are calificare pedagogică şi care are cunoştinţe elementare de limbă română care vor fi testate conform legii la o universitate din Serbia de o comisie pe care CNMNRS o va cere să fie constituită în timp util. (Vezi iz Закон о основама система образовања и васпитања Члан 132. (Радни однос на одређено време) 3) до избора кандидата – када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове – до завршетка школске године; şi Члан 135. (Уговор о извођењу наставе) i Clan 14 iz Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina ("Sl. Glasnik RS", Br. 72/2009).
e)Solicităm ca orele de Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture să fie programate în orarul şcolii de la 1 septembrie sau cel târziu de la 15 septembrie de la ora 12 sau cel târziu de la ora 13 (după ultima oră de curs a claselor) şi solicităm să ne comunicaţi acest orar nouă şi reprezentanţilor noştri din comună şi şcoală.
f)Vă rugăm să solicitaţi autorităţii locale să suplimenteze finanţarea pentru şcoală pentru acoperirea chltuielilor cu salariul pe anul şcolar 2013/2014 al profesorului care va preda Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture în conformitate cu Capitolul X. Финансирање Делатности Установа Чији Је Оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина И Јединица Локалне Самоуправе iz Закон О Основама Система Образовања и Васпитања.
g) În conformitate cu Clan 13 iz Zakon o Zaštiti Prava i Sloboda Nacionalnih Manjina i Raport Savet Evrope je 11 juna 2013 (,,Srpske vlasti su obavestile Komitet eksperata u prvom izveštaju da poštoje brojni slučajevi u kojima je manjinski jezik uveden za veoma mali broj učenika (2 na primer). Komitet eksperata zbog ovoga urgira kod srpskih vlasti da aktivnije informišu učenike i njihove roditelje o mogućnosti da se osnuju razredi i sa manje od 15 učenika u kojima bi se proučavao manjinski jezik, kao i da ih ohrabruju da ovo iskoriste.”) vă solicităm să constituiţi grupă de studiu pentru Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture şi cu un număr mai mic de 15 elevi.
h)Vă rugăm să solicitaţi în timp util un număr corespunzător de abecedare de limba română tipărite şi aprobate în Serbia.
d) Solicităm şcolii ca în conformitate cu Члан 89. iz Закон o Основама Система Образовања И Васпитања să facă pănă în 15 septembrie o anchetă oficială, aşa cum s-a desfăşurat în Bor şi Zajecear prin care să fie întrebaţi şi ceilalţi părinţi dacă doresc să înveţe copiii lor Rumunski Jezik sa Elementima Nacionalne Kulture.

În numele Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia,
Preşedinte,
........................................................
..................................................................................(ştampilă şi semnătură .. )
Ataşamente
anisoara taran.jpg
anisoara taran.jpg (64.54 KB) Vizualizat de 5656 ori
Bor Zajecear Branicevo Podunavski Pomoravski CNMNRS.doc
(109 KB) Descărcat de 302 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

SA SPUNEM LUCRURILOR PE NUME

Mesajde vioreldolha pe Mie Aug 14, 2013 9:41 pm

Toată lumea crede că liderii recunoscuţi din Serbia de răsărit şi Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia nu colaborează. Oricine care este cât de cât iniţiat în problemă îţi jură că aşa este!
Eu am decoperit că de fapt colaborează şi s-au înţeles de ani buni să urmeze o strategie! Cel puţin aşa pare dacă ai puţină logică!
Liderii românilor din Serbia de răsărit le-au promis celor din CNMNRS că CNMNRS nu va avea bătaie de cap în Valea Timocului şi Moravei fiindcă ei (liderii) îi vor convinge pe oameni să nu se declare la recensământ români ci vlasi.
CNMNRS s-a bucurat că nu mai are o grijă în plus.
CNMNRS le-a promis liderilor românilor din Serbia de răsărit să stea liniştiţi că ei nu vor face niciun demers nici dacă oamenii de rând vor cere să înveţe copiii lor limba română în şcoli.

S-au ţinut de cuvânt ambii parteneri! Iată cum:
1.S-au ţinut de cuvânt în 2011/2012:
a)Liderii din Serbia de răsărit (se aude că şi pe banii României) au plătit afişe în care se încurajau românii să se declare la recensământul din 2011 vlasi. S-au declarat vlasi dacă aşa li s-a cerut chiar de liderii lor care parcă au doar ţinta să fie şefi ai unui propriu consiliul naţional (valah fiindcă nu pot fi două consilii româneşti).
b) CNMNRS s-a ţinut de cuvânt în 2012 şi nu au zis nici pâs când sute de părinţi din Serbia de răsărit semnaseră în primăvara lui 2012 ca să înveţe copiii lor în şcoală ore de limbă română din 1 septembrie 2012.

2)A apărut ceva în 2013 care a început să le dea bătaie de cap dar ei se ţin mai departe de înţelegere:
În martie 2013, Belgradul (la presiunile diplomaţiei româneşti şi internaţionale) a făcut o anchetă oficială în şcolile din judeţele Bor şi Zajecear şi s-a întâmplat ceva care a stricat liniştea liderilor din Serbia de răsărit şi a CNMNRS. Peste 1600 dintre aceiaşi români care s-au declarat la recensământ vlasi fiindcă aşa erau îndemnaţi de liderii lor, au semnat în faţa directorilor de şcoli în martie 2013 că vor la şcoală ore de limbă română pentru copii de la 1 septembrie 2013!

Imediat Belgradul i-a chemat pe cei din CNMNRS şi i-a luat la rost de ce nu se ocupă de românii din Serbia de răsărit.
De voie-de nevoie CNMNRS a acceptat la sugestia ministerului să înceapă chiar in aprilie 2012 ore de limbă română. Jos pălăria pentru cadrele didactice din Voivodina! Ele şi-au făcut datoria în proiectul pilot din primăvară.

Pentru ca orele de limbă română să înceapă la 1 septembrie (sau măcar la 15 septembrie fiindcă legea sârbă are şi o asemenea posibilitate), pentru cei 1617 copii care au cerut acest lucru la ancheta oficială din martie şi pentru încă atâţia din Branicevo şi Pomoravski ale căror cereri abia sunt acceptate să fie înregistrate la secretariatele şcolilor, ar trebui selectate cam 200 de cadre didactice din Serbia de răsărit care cunosc limba română la nivel elementar care să fie testate de o comisie din Vârşeţ sau Novi-Sad, ar trebui cuprinse în orar de la orele 12 sau de la 13 aceste ore, ar trebui găsite surse bugetare sau extrabugetare pentru plata acestor profesori, ar trebui un tiraj de 3000 de abecedare în limba română tipărite în Serbia.

CNMNRS este împuternicit legal să urmeze paşi concreţi în acest demers (am descris câţiva dintre aceşti paşi în materialul ataşat cu indicarea de fiecare dată a articolului din legea sârbă).

3. CNMNRS se ţine de cuvânt să nu facă nimic. Liderii românilor din Serbia de răsărit se ţin şi ei de cuvânt şi nu recomandă niciun om celor din CNMNRS pe care CNMNRS să îl numească sau recomande în multele cazuri pe care legea sărbă le permite şi le cere explicit fiindcă de acum procedura este în sarcina şcolilor care sunt autonome şi la la nivelul administraţiei locale. Şcolile singure îşi angajează personal în Serbia, CNMNRS fiind abilitat să monitorizeze însă acest demers, să recomande oameni, să indice texte legale într-o zonă în care nu exista practica orelor de limbă maternă.

Nici liderii din Serbia de răsărit şi nici CNMNRS nu îşi calcă înţelegerea de a nu face nimic! Parcă abia aşteaptă toţi să nu se petreacă nimic bun în ceea ce priveşte orele de limbă română.
Sau aşteaptă oare toţi ordine de la Belgrad când acum lucrurile se rezolvă din punct de vedere administrativ în teritoriu la nivelul şcolilor şi comunelor?

Un ordin cred că au primit. Să critice România!
Şi au început-o!
Ei cer schimbarea unor diplomaţi români din Serbia chiar în ziua în care aceştia inaugurează o bibliotecă românească la Zajecear (poate fiindcă nu este valahă sau fiindcă nu au câştigat ei proiectul de finanţare)!
Măcar din gură şi măcar în România puteau cere schimbarea unor directori de şcoli care nu au făcut minima procedură de introducere a orelor de limbă română pentru elevii pe care chiar ei i-au întrebat oficial în martie despre acest lucru!
Ei, cetăţeni sârbi de etnie română, cer în România schimbarea unor oameni ai statului român care cică nu îi plac pe ei fiindcă au încurajat oamenii să nu se declare români! Trebuie să ai mult tupeu să faci acest lucru care jigneşte minima inteligenţă! Sigur că un reprezentant al României îi place cu ceva mai mult pe cei care se declară români în Serbia decât pe cei care se declară vlasi sau azerbaigeni! Aşa cere fişa postului! Ar fi greşit dacă ar face pe dos!
În Serbia, aceşti lideri, nu cer demisia vreunui director de şcoală care calcă în picioare voinţa copiilor români de a învăţa din 1 septembrie să scrie în limba maternă ,,mamă,,!

Totul este conform înţelegerii dintre CNMNRS şi liderii din Serbia de răsărit!
Au reuşit să abată atenţia de la ceea ce urgent ar trebui să facă ei şi instituţiile sârbe!
Presa a avut o falsă temă când mii de copii aşteaptă în zadar ore de limbă română!

Totul a ieşit! Belgradul se poate bucura!
Românii din Serbia critică diplomaţia română ca şi cum ambasadorii şi consulii ar fi directori de şcoli şi ei ar fi cei care trebuie să angajeze 200 de profesori care să le predea copiilor limba română!

Ştiu că am deranjat mulţi prieteni spunând cele de mai sus!

Dacă nu este aşa atunci să se arate:
-dacă în 2011, liderii din Serbia de răsărit au pus sau nu au pus afişe cu ,,eu sunt vlah” la recensământ ştiind bine că se pregăteşte din 2010 standardizarea unei limbi vlahe şi că un număr mic de români la recensământ va fi un argument de tergiversare a acordării drepturilor românilor
-dacă CNMNRS a spus măcar vreun ,,pâs” oficial sau au înaintat măcar formal vreo adresă vreunei şcoli în 2012 în sprijinul copiilor care ceruseră acolo ore de limbă română de la 1 septembrie 2012
-dacă în această vară liderii din Serbia de răsărit au recomandat sau nu în scris vreun român din teritoriu către CNMNRS care să reprezinte CNMNRS în şcoli sau comune
-dacă liderii din Serbia de răsărit au făcut sau nu vreo adresă oficială în această vară către directorii şcolilor să înceapă urgent procedura legală
-dacă CNMNRS a a făcut sau nu vreo adresă oficială în această vară către directorii şcolilor să înceapă urgent procedura legală

Dacă măcar ceva nu este cum am spus eu mai sus atunci înseamnă că sunt un mincinos!
Lucrurile aşa au stat! Lucrurile aşa stau în fapt şi acum!
Nu este totul pierdut! Lucrurile pot fi îndreptate! Timpul permite! Vremurile permit!
Doar să se facă urgent sesizări la şcoli să înceapă procedurile legale!
Doar să se recomande urgent oameni din teritoriu în comitete prevăzute de lege!
Doar să se facă pe ACEASTĂ TEMĂ conferinţe de presă!
Liderii din Serbia de răsărit şi CNMNRS nu trebuie să se iubească, dar trebuie să lucreze împreună pentru a nu-i dezamăgi pe miile de copii români care aşteaptă ore de limbă română!

Dacă astea nu se fac în Serbia şi nu în România, atunci înseamnă că aceşti lideri şi CNMNRS chiar s-au înţeles să facă rău comunităţii româneşti din Serbia.

Ori au o înţelegere malefică ori sunt ameninţaţi de cineva să nu facă nimic din ceea ce trebuie pentru introducerea limbii române în şcoli! De ameninţat sunt sigur că nu diplomaţii români i-au ameninţat ca să nu facă niciun pas din paşii pe care urgent ar trebui să îi facă! Diplomaţii români nici nu i-ar putea opri fiindcă cei care acum au de făcut paşi concreţi sunt cetăţeni sârbi! Îi opreşte sau nu cineva să facă ce este de făcut? Vom vedea în zilele următoare.
La cât timp şi suflet am pus pe această temă voi fi primul care să îi felicit dacă vor face ce e de făcut şi dacă nu vor aştepta să treacă baba cu colacii ca să dea vina unii pe alţii sau pe altcineva (pe Serbia, pe România, pe Dacici, pe diplomaţi români, pe consiliul azerbaigenilor etc)!
Ataşamente
Bor Zajecear Branicevo Podunavski Pomoravski CNMNRS (1).doc
(109 KB) Descărcat de 326 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am


Înapoi la ROMANII DE PESTE HOTARE

Cine este conectat

Utilizatori ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron