APEL doamnelor ministru Maia Sandu si Ecaterina Andronescu

APEL doamnelor ministru Maia Sandu si Ecaterina Andronescu

Mesajde vioreldolha pe Sâm Aug 11, 2012 12:07 pm

APELUL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA ŞI AL
ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA REPUBLICA MOLDOVA,
CĂTRE
DOAMNELE MINISTRU MAIA SANDU ŞI ECATERINA ANDRONESCU
PENTRU A DA UN RĂSPUNS COMUN DEZIDERATELOR FORMULTATE DE PARTICIPANŢII LA
„ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN“ CHIŞINĂU 3- 5 AUGUST 2012

Vă mulţumim pentru deosebita onoare pe care ne-aţi făcut-o fiind alături de colegii noştri la acest eveniment. Peste ani, cei care vor scrie istoria învăţământului acestor meleaguri vor pune la loc de cinste gestul dumneavoastră de a participa la manifestări organizate de asociaţiile noastre în scopul dezvoltării profesionale. Aţi citit în ochii colegilor bucuria de a vă avea în mijlocul lor şi fiţi sigure că unele dintre multele poze pe care şi-au dorit să le facă alături de dumneavoastră vor fi păstrate ca adevărate comori ale familiei şi vor ajunge generaţiilor viitoare.
Aflaţi anul acesta la al XXXIII-lea congres al nostru, vă împărtăşim şi din dezamăgirile care au început să se acumuleze în urma acestor experienţe cu toate că la ele ne-au fost mai totdeauna alături miniştrii educaţiei din ţările noastre şi alţi înalţi oficiali.
Mai totdeauna prezenţa miniştrilor şi înalţilor oficiali la aceste evenimente ale noastre de după 2006 a lăsat în urmă doar cuvântări memorabile şi poze frumoase.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu, că aţi putea să ştergeţi din sufletele noastre sentimentul zădărniciei, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră nu aţi lipsit la nicio acţiune a noastră şi că aţi acceptat să vă considerăm preşedinte de onoare al asociaţiei noastre.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Maia Sandu, că aparţinând unei generaţii care nu duce cu ea povara unui trecut care năştea oameni sub zodia fricii şi a limbajului de lemn, că aţi putea să faceţi ca de data aceasta să nu rămână în urma acţiunii noastre doar cuvântări şi poze.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu şi Doamnă Ministru Maia Sandu, capabile să vă puneţi semnătura pe un răspuns comun dat câtorva deziderate ale noastre formulate deja la precedentele congrese dar cărora încă nu le-a fost dat un răspuns de către cei care conduc destinele învăţământului din ţările noastre.
Veţi vedea că aceste deziderate nu presupun vreo finanţare şi că fiecare dintre ele sunt bine cântărite fiind în conformitate cu legislaţia statelor noastre, cu trendul european şi bunul simţ al unui om al secolului XXI.

1.Încurajaţi cadrele didactice să activeze în asociaţii profesionale. Orice angajator trebuie să fie încântat când angajaţii săi alocă din timpul liber efort şi energii pe bază de voluntariat în scopul dezvoltării profesionale şi al creşterii prestigiului instituţiei în care lucrează. Considerăm posibil, legal şi oportun să vă rugăm să recomandaţi de îndată inspectoratelor şcolare judeţene / direcţiilor de învăţământ raionale să coopteze de la 1 septembrie în comisia consultativă judeţeană / raională şi un reprezentant al asociaţiei profesionale a cadrelor didactice. Vă rugăm să ţineţi cont şi să introduceţi cu ocazia primelor modificări ale legislaţiei din sfera educaţiei din statele noastre prevederi care să încurajeze activitatea pe bază de voluntariat în cadrul asociaţiilor profesionale prin recunoaşterea acestei activităţi ca unul dintre indicatorii de evaluare din conţinutul portofoliului profesional al fiecărui cadru didactic şi a unor prevederi care să consacre rolul consultativ al asociaţiilor profesionale la nivel ministerial, judeţean / raional şi la nivelul unităţii de învăţământ. Aveţi ca temei pentru aceste demersuri în legislaţia României chiar Articolul 9 din Constituţia României care precizează explicit rolul asociaţiilor profesionale alături de sindicate şi patronat, iar în Republica Moldova articolele 41, 46 şi 55 din Legea învăţământului, articolul 2 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi prevederile din Noua Strategie şi Planul de Acţiune pentru Coeziune Socială din 7 iulie 2010 al Consiliului Europei.
2.Asociaţiile noastre apreciază buna calitate a programelor şi manualelor de limbă română şi istorie a românilor şi universală aprobate de Ministerul Educaţiei de la Chişinău şi constată lipsa în manualele din România a unor autori importanţi de la est de Prut şi lipsa unor teme relevante privind istoria în special contemporană a românilor şi ţinuturilor de la est de Prut şi est de Nistru. Solicităm Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România ca la primele consfătuiri ale cadrelor didactice din România să dea acestora spre atenţie o listă completă de lecturi şcolare recomandate din care să nu lipsească autori importanţi şi opere literare relevante create în spaţiul Republicii Moldova, precum şi o listă de evenimente istorice majore din acelaşi spaţiu, care lipsesc în actualele manuale. Cu ocazia elaborării unor noi manuale în România vă rugăm să solicitaţi autorilor să ţină cont de aceste liste primite de la dascălii din Republica Moldova şi să invitaţi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi asociaţiile noastre să îşi trimită specialişti care să ofere expertiza necesară cu acea ocazie. Actualele manuale de literatură română din România ar trebui să se numească doar ,,manual al unei părţi din literatura română”.
3.Înainte de a ne preocupa de graniţe şi conflicte politice trebuie să ne preocupe sârma ghimpată din sufletele noastre şi să fim mai buni şi mai deschişi în a ne cunoaşte cu vecinii şi fraţii. Duceţi guvernelor din care faceţi parte propunera noastră de a decide măsurile cuvenite pentru ca postul naţional de televiziune din Republica Moldova să poată fi recepţionat pe întregul teritoriu al României şi pentru soluţii care să asigure în mod practic pe baze reciproce liberul acces la presă între Chişinău, Tiraspol, Bucureşti, Cernăuţi, Odessa, Izmail, Reni, Galaţi, Ujgorod, Kiev care să premeargă liberei circulaţii a oamenilor.
4.Solicitaţi diplomaţiei române să îşi înzecească eforturile de a convinge instituţiile U.E. spre a renunţa de urgenţă la regimul vizelor pentru Republica Moldova.
5.Sunt prezenţi aici delegaţi ai sucursalelor noastre din Ucraina (Transcarpatia, Cernăuţi şi Odessa) şi Serbia. Duceţi, Doamna Ministru Andronescu, la prima şedinţă de guvern propunerea noastră pentru completarea articolului 8 din Legea cetăţeniei cu un nou alineat (4) „Condiţiile prevăzute de alin. (1) lit. a şi d nu se cer a fi îndeplinte de cetăţenii străini de etnie română. Acestora li se aplică şi prevederile art. 11. Dovada etniei române a solicitantului se confirmă prin înscrisuri de la şcoli, biserici sau asociaţii culturale din statul de reşedinţă recunoscute de Ministerul de Externe al României“. Reţineţi în motivaţie că Legea cetăţeniei române este singura din Europa care nu discriminează pozitiv în obţinerea cetăţeniei la cerere pe cetăţenii străini care aparţin etniei majoritare din respectivul stat. În forma actuală legea română nu distinge spre exemplu între un cetăţean străin chinez şi un cetăţean de etnie română din Serbia, Maramureşul de Nord, Ungaria şi din oricare altă zonă care nu a fost cândva în componenţa statului român. În actuala formă legea este favorabilă doar în privinţa REDOBÂNDIRII cetăţeniei române pentru cei care locuiesc în zone care au fost cândva în componenţa României. Această prevedere privind redobândirea cetăţeniei trebuie să rămână şi procedura să fie chiar simplificată, fiind însă necesar să venim şi în întâmpinarea conaţionalilor noştri din zonele amintite, cărora nu le este aplicabilă procedura redobândirii cetăţeniei fiindcă nu au avut vreodată cetăţenie română nici ei şi nici înaintaşii lor.
6.Duceţi la cunoştinţa guvernelor noastre pentru a cere insistent şi necontenit tuturor instituţiilor europene şi internaţionale că în secolul XXI în raioanele de est ale Republicii Moldova controlate de un regim nelegitim trebuie de urgenţă stabilit dreptul unor copii să-şi înveţe limba maternă în localităţile în care părinţii lor sunt plătitori de impozite, că acolo trebuie de urgenţă acordat dreptul folosirii în spaţiul public a limbii materne a principalei populaţii române / moldovene care trăieşte acolo. La fel de discriminată acolo este şi limba ucraineană. Lipsa acestui drept se poate verifica şi pe site-urile ,,ministerelor“ din autoproclamata republică, scrise într-o singură limbă, care îşi încalcă vădit chiar şi propria ,,constituţie“ ce le proclamă şi pe acestea din urmă limbi oficiale.
7.Duceţi guvernelor noastre şi listele depuse în şcolile lor de părinţii copiilor de etnie română din Serbia de răsărit prin care cer să îşi poată studia limba maternă, spre o atentă monitorizare a instituţiilor europene, conform legislaţiei sârbe şi a protocolului semnat la 1 martie 2012 de Reprezentanţii Permanenţi ai României şi ai Serbiei la U.E..
8.Solicităm Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, să repare eroarea fostei conduceri a ministerului de a reduce numărul de ore de limbă română la ciclul primar. Dacă până acum alfabetul se învăţa în 8 ore pe săptămână, fostul M.E.C.T.S. propune doar 5 ore de limbă română, număr de ore insuficient dobândirii competenţelor de citit – scris corect în limba română la clasele I-II. Motivaţia noastră este confirmată şi de evaluarea PISA a cărei analiză ar impune mărirea numărului de ore de limbă română, nu reducerea lui.
9.De câte ori aveţi ocazia solicitaţi formatorilor de opinie să nu pună şi nu permită să se pună în antiteză român şi moldovean. Cei născuţi în Moldova trebuie să îşi asume cu egală mândrie că sunt moldoveni şi români. Cereţi cadrelor didactice să slujească adevărul chiar şi atunci când o parte a opiniei publice are altă percepţie. Cereţi să fie urmat îndemnul rostit la primul congres al învăţătorilor din Basarabia în 1917 de autorul actualului Imn de Stat al Republicii Moldova - Alexei Mateevici, care spunea: „Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alţii — cei mai puţini — români. Ei bine, dacă aţi luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei adevărate, căci altfel întreg învăţământul e fără rost. Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, aşezat şi prin România, Bucovina şi Transilvania. N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. Aceasta trebuie să le-o spunem şi copiilor şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă.“ În România există o asociaţie a scriitorilor în grai bănăţean care în stilul lor hâtru afirmă că ,,Banatu-i fruncea” şi că Timişoara este buricul pământului fără însă ca vreunuia să-i treacă prin minte că bănăţenii ar fi altceva decât români. Este un model cultural pe care ne permitem să îl sugerăm. Să cultivăm brandul ,,moldovean” ca fiind inima spiritului românesc. Nu suntem siguri că Timişoara este chiar buricul României, dar ne este de neimaginat cât de sărace ar fi limba, literatura, arta, cultura, civilizaţia şi istoria românilor fără filonul moldovenesc.
10.Încurajaţi colaborarea şi activitatea în comun a slujitorilor şcolii din această parte de Europă, din R.Moldova, România, Ucraina, Rusia etc. Încurajaţi cadrele didactice să sădească în sufletele copiilor şi tinerilor ataşamentul faţă de neamul şi statele lor precum şi respectul şi simpatia pentru colegii lor de alte etnii. Aceste valori trebuie îmbrăţişate întâi de profesorii înşişi. Noi, în acest sens am organizat în martie şi iulie 2012 acţiuni comune ale asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din Republica Moldova, România, Ucraina şi Rusia desfăşurate pe cheltuiala noastră la Chişinău, Buşteni şi Odessa. La acţiunea din Odessa organizată de Asociaţia Pedagogilor din Odessa în frunte cu preşedintele Nicolai Fedoreţ în colaborare şi cu Ministerul Educaţiei din Ucraina nu am uitat să luăm în delegaţia noastră colegi din România de etnie ucraineană care să ţină legătura cu ţara lor mamă. În asociaţia noastră avem şi membri de etnie rusă şi ucraineană şi în revista noastră Învăţătorul Modern publicăm şi articole în limba lor maternă şi că realizăm şi o ediţie specială a revistei în limba colegilor noştri de altă etnie.

Nu în cele din urmă vă asigurăm de angajamentul asumat de asociaţiile noastre de a susţine ferm intenţiile ambelor ministere de a îmbunătăţi legislaţia şcolară pentru a oferi copiilor şi tinerilor din statele noastre o educaţie de calitate şi că suntem primii interesaţi în creşterea nivelului de pregătire a corpului profesoral şi în sporirea exigenţei în ceea ce priveşte prestaţia noastră la catedră. Doar aşa va creşte prestigiul şcolii şi al nostru în societate.
Daţi-ne un răspuns comun acestor deziderate ale noastre dacă ne consideraţi pe calea cea dreaptă şi dacă doriţi să avem argumente în faţa colegilor că efortul pe care le solicităm să-l depună în cadrul asociaţiilor noastre profesionale nu este unul zadarnic.
Cu multă consideraţie,
Preşedintele Asociaţiei Genereale a Învăţătorilor din România-filiala R.Moldova,
Mariana Marin, doctor în pedagogie
Preşedintele Asociaţiei Genereale a Învăţătorilor din România,
Viorel Dolha
Ataşamente
1Apel pentru un raspuns comun al doamnelor ministru Maia Sandu si ministru Ecaterina Andronescu.doc
(104.5 KB) Descărcat de 690 ori
3Medalia de aur a congresului acordata ministerelor educatiei din Chisinau si Bucuresti.jpg
3Medalia de aur a congresului acordata ministerelor educatiei din Chisinau si Bucuresti.jpg (129.2 KB) Vizualizat de 20795 ori
5LISTA Pentru CONSFATUIRILE PEDAGOGICE ALE PROFESORILOR DE LIMBA ROMANA DIN ROMANIA.doc
(66.5 KB) Descărcat de 680 ori
6ACORD DE PARTENERIAT PRIVILEGIAT intre asociatii din Ro MD si Ucraina.doc
(54 KB) Descărcat de 669 ori
7ANUNT pentru ore de limba romana in scolile din Serbia.doc
(27.5 KB) Descărcat de 669 ori
8Model de cerere colectiva de ore de limba romana pentru Serbia de rasarit.doc
(56.5 KB) Descărcat de 679 ori
02.gif
02.gif (99.69 KB) Vizualizat de 20628 ori
0.gif
0.gif (85.15 KB) Vizualizat de 20659 ori
9Kladovo cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag1.JPG
9Kladovo cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag1.JPG (617.46 KB) Vizualizat de 20619 ori
10Kladovo cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag2.JPG
10Kladovo cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag2.JPG (1021.09 KB) Vizualizat de 20648 ori
11Kladovo cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag3.JPG
11Kladovo cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag3.JPG (1.22 MB) Vizualizat de 20655 ori
12Podgorac cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag1.doc
(646.5 KB) Descărcat de 667 ori
13Podgorac cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag2.doc
(664 KB) Descărcat de 651 ori
14Zajecear cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag1.jpg
14Zajecear cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag1.jpg (88.2 KB) Vizualizat de 20641 ori
15Zajecear cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag2.jpg
15Zajecear cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag2.jpg (45.46 KB) Vizualizat de 20623 ori
16Brestovac cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag1.doc
(629.5 KB) Descărcat de 666 ori
17Brestovac cerere pt limba romana in Serbia de rasarit pag2.doc
(440.5 KB) Descărcat de 667 ori
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am

Moldovenii nistreni doresc să li se respecte limba

Mesajde vioreldolha pe Lun Apr 29, 2013 7:29 am

,,Moldovenii nistreni doresc ca limba moldovenească să fie pe picior de egalitate în toate domeniile de activitate din Republica Moldovenească Nistreană” se spune într-o adresare către Evghenii Şevciuc a preşedintelui Uniunii Moldovenilor –Valerian Tulgara.
Se face trimitere la constituţia nistreană cerând egalitate cu limba rusă şi ucraineană.

Este un pas de mare curaj al moldovenilor din autoproclamata republică. Mult timp aceşti moldoveni au tăcut timoraţi şi au acceptat ca limba lor să fie exclusă sau extrem de puţin folosită în spaţiul public cu toate că ei sunt principala etnie din zonă şi că însăşi autoproclamata republică poartă în numele său sintagma ,,moldovenească”.
Nu se ştie cum şi dacă aceştia vor fi puşi la punct ca să accepte în continuare ca în ,,republica nistreană moldovenească” limba oficială să fie de fapt rusa.
Merită făcut public apelul acestor fraţi care au fost cei mai supuşi deznaţionalizării şi care trăiesc într-o atmosferă concentraţionară pe care autorităţile europene trebuie să o cunoască atunci când sunt gata să fie cucerite de şarmul tinerilor noi conducători de la Tiraspol care se pretind democraţi...
Moldovenii din RMN au făcut un pas. Înaintea lor au protestat, au rezistat şi rezistă eroic dascălii şi elevii din cele 8 şcoli româneşti din zonă. Iată că şi moldovenii care au acceptat grafia chirilică se simt nedreptăţiţi. Este ceva! Mai este mult de făcut ...

Iată mai jos textul într-o curată limbă română dar cu alfabet chirilic:


Молдовений нистрень дореск ка лимба молдовеняскэ сэ се фолосяскэ пе пичор де егалитате ын тоате домениле де активитате

http://www.radiopmr.org/news/10174/5/Mo ... ktivitate/

Униуня Молдовенилор дин РМН а прегэтит о адресаре кэтре шефул статулуй нистрян Еужен Шевчук ын каре се чере де а елабора ун програм комплекс де дезволтаре а лимбий молдовенешть пентру вииторий 10 ань.
Ын адресаря соноризатэ де Валериан Тулгара прешединтеле Мишкэрий обштешть републикане ын тимпул Конгресулуй VII ал УМ се чере де а мажора нумэрул де емисиунь ын лимба молдовеняскэ ла ПРН ши Примул канал републикан, ын мод облигаториу де а лэржи оризонтул куноштинцелор елевилор ши студенцилор деспре плаюл натал, компоненца мултинационалэ а попорулуй нитрян ши а лимбий молдовенешть. Потривит прешединтелуй Униуний Молдовенилор, Валериан Тулгара ын адресаре есте ремаркат ши фаптул кэ «лимба молдовеняскэ сэ се фолосяскэ пе пичор де егалитате ку чя русэ ши украинянэ ын тоате доменииле де активитате, дэриле де сямэ прекум ши аресэриле персоанелор офичиале».
Галина Гурски, прешединтеле Униуний Скриторилор дин РМН, секция молдовеняскэ, ын рапортул сэу презентат ла конгресул VII ал Униуний Молдовенилор, де асеменя, а менционат нечеситатя де а тримите ла адреса прешединтелуй РМН ун месаж ын каре се ва реитера фаптул кэ «ын цара ноастрэ ла егал сынт експусе ын Конституцие лежиле де дезволтаре а челор трей лимбь офичиале. Ши дакэ молдовений нистрень депун ефорт колосал ынтру дезволтаря нациуний, ачештя сэ фие гратифкаць ку дистинкций де стат пентру мунка лор обштяскэ ын нумеле вииторулй РМН».
Вероника Ганган
22.04.2013

În ,,APELUL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA ŞI AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA REPUBLICA MOLDOVA CĂTRE DOAMNELE MINISTRU MAIA SANDU ŞI ECATERINA ANDRONESCU PENTRU A DA UN RĂSPUNS COMUN DEZIDERATELOR FORMULTATE DE PARTICIPANŢII LA „ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN“ CHIŞINĂU 3- 5 AUGUST 2012” la punctul 6 se solicita ,,Duceţi la cunoştinţa guvernelor noastre pentru a cere insistent şi necontenit tuturor instituţiilor europene şi internaţionale că în secolul XXI în raioanele de est ale Republicii Moldova controlate de un regim nelegitim trebuie de urgenţă stabilit dreptul unor copii să-şi înveţe limba maternă în localităţile în care părinţii lor sunt plătitori de impozite, că acolo trebuie de urgenţă acordat dreptul folosirii în spaţiul public a limbii materne a principalei populaţii române / moldovene care trăieşte acolo. La fel de discriminată acolo este şi limba ucraineană. Lipsa acestui drept se poate verifica şi pe site-urile ,,ministerelor“ din autoproclamata republică, scrise într-o singură limbă, care îşi încalcă vădit chiar şi propria ,,constituţie“ ce le proclamă şi pe acestea din urmă limbi oficiale”. ( vezi viewtopic.php?f=11&t=1210 )
vioreldolha
Site Admin
 
Mesaje: 635
Membru din: Mar Mar 25, 2008 11:55 am


Înapoi la ASOCIATIA GENERALA A INVATATORILOR DIN ROMANIA

Cine este conectat

Utilizatori ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron